Algemene voorwaarden Mayce's.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mayce's en een cliënt waarop Mayce's deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover der voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Mayce's

Mayce's zal de behandelingen naar beste inzichten, vermogen en overkomstig de eisen van goede vakvrouwschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mayce's zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over ffinanciële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Mayce's melden. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt mag Mayce's 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.  Mayce's dient eigen verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt te melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting de houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet daarover zegt.

4. Betaling

Mayce's vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Mayce's vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per pin of vvv-bon te voldoen. Uitsluitend na overleg met Mayce's is betaling achteraf of in termijnen mogelijk.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Mayce's tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Mayce's aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Mayce's neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Mayce's behandelt alle gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Voor meer informatie raadpleeg onze privacyverklaring.

6. Geheimhouding

Mayce's is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld. of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mayce's is dan verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid

Mayce's is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mayce's is uitgegaan van door de cliënte verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoening, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of zwangerschap. Mayce's is niet aansprakelijk bij eventuele vermissing, diefstal of beschadiging van door de cliënt meegebrachte persoonlijke eigendommen.

8. Garantie

Mayce's geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling van kunstnagels / gellakken en producten. Een eventuele beschadiging moet terstond en binnen de garantietermijn gemeld worden. De garantieaanspraak vervalt indien: 

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

  • De cliënt de kunstnagel heeft gevijld, afgebeten of opzettelijk afgebroken.

  • De cliënt het advies medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  • De cliënt de reparatie niet binnen 1 week na melding heeft laten uitvoeren.

9. Beschadiging en diefstal

Mayce's heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Mayce's meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan Mayce's. Mayce's moet de cliënt binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Mayce's de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien Mayce's en cliënt niet tot de overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien Mayce's een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geld dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt kan niet 100% identiek zijn aan het getoonde voorbeeld. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf schriftelijk toestemming gevraagd worden aan Mayce's. Mayce's mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mayce's het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Mayce's en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.